GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

Název: UPSALA s.r.o.

IČ: 29301441

Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno-město

Zapsána: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 111717

Zastoupena: Tomáš Zahradníček, jednatel

Telefon: +420 604 924 084

E-mail: upsala@upsala.cz

(dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

 

I. Správce osobních údajů

Správce je obchodní společností, která provozuje e-shop na prodej tapet

 

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti se svojí obchodní činností správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů obchodních partnerů (případně třetích osob, např. zaměstnanců obchodních partnerů):

osobní identifikační údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ, atd.);

kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon);

 

III. Účely zpracování osobních údajů

Účelem, tj. důvodem, proč správce zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, jsou:

 • předkládání návrhů k uzavření smlouvy;
 • plnění smluvních povinností;
 • zlepšení kvality služeb;
 • zpracování požadavků obchodních partnerů zaslaných prostřednictvím mailu, či telefonu;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností;
 • a ochraně práv správce (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon);

 

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, jelikož je to nezbytné z důvodů plnění smlouvy (např. smlouvy o koupi, o dílo, či o zprostředkování) a plnění zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Správce nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

 

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů obchodních partnerů mohou být:

správce osobních údajů jakožto poskytovatel služeb;

orgány veřejné moci;

zpracovatelé na základě písemných smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením.

 

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů správce osobních údajů zpracovává po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude trvat smluvní vztah mezi správcem osobních údajů a obchodním partnerem. V odůvodněných případech je správce oprávněn osobní údaje zpracovávat i po ukončení smluvního vztahu, a to za účelem zajištění ochrany svých práv a oprávněných zájmů po dobu nejvýše deseti let od ukončení spolupráce (s odkazem na promlčení dle ust. § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), příp. za účelem vyhovění požadavkům zvláštního zákona, např. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

VII. Práva obchodních partnerů

Obchodní partneři mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správci následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, který se ovšem vztahuje jen na osobní údaje, které správce zpracovává k jiným účelům, něž je plnění smlouvy. Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy správce vymazat nesmí;
 • právo na omezení zpracování, jestliže obchodní partner:
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • odmítá výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • požaduje údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a správce je již nepotřebuje;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné, resp. zda oprávněné zájmy správce pro zpracování převažují nad zájmy obchodního partnera;
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, které ovšem může být využito pouze ohledně těch údajů, které správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy s obchodním partnerem.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou může obchodní partner vznést na kontaktních údajích správce (viz výše);
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se obchodní partner domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VIII. Poučení obchodních partnerů

Správce osobních údajů musí znát osobní údaje obchodních partnerů, a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohl poskytovat sjednané služby. Z tohoto důvodu mají obchodní partneři povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moct s obchodním partnerem vůbec vstoupit do smluvního vztahu, resp. nebude poskytnout jakékoliv plnění.

 

V Brně dne 27. 5. 2019

Zpět do obchodu