Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti UPSALA, s.r.o., IČ: 293 01 441, DIČ: CZ29301441, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72441 vedenou u Krajského soudu v Brně1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) společnosti UPSALA, s.r.o., IČ: 293 01 441, DIČ: CZ29301441, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72441 vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „UPSALA, s.r.o.“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží nabízeného UPSALA, s.r.o., jako prodávající, zákazníkovi, jako kupujícímu, a přináší tak podrobnější úpravu kupní smlouvy uzavírané mezi nimi prostřednictvím elektronického obchodu UPSALA, s.r.o., který je UPSALA, s.r.o. provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wall1.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „elektronický obchod“). Tyto VOP také dále upravují vzájemná práva a povinnosti při provádění díla UPSALA, s.r.o., jako zhotovitelem, pro svého zákazníka, jako objednatele, a přináší tak podrobnější úpravu smlouvy o dílo uzavírané mezi nimi prostřednictvím elektronického obchodu UPSALA, s.r.o..

1.2. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. umístěného na adrese: www.wall1.cz a další související právní vztahy.

1.3. V souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku se těmito VOP v aktuálním znění řídí a doplňuje obsah kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy, pokud je na ně odkázáno v takto uzavřené smlouvě, též v rámci nabídky UPSALA, s.r.o. doručené jejímu zákazníkovi, nebo v jiných dokumentech, či ujednáních zakládajících smluvní vztah, jehož předmětem je prodej zboží UPSALA, s.r.o., nebo vztahy související s prodejem zboží nebo závazek UPSALA, s.r.o. provést pro zákazníka, jako objednatele, dílo, nebo vztahy související s provedením díla, nebo vztahy související se závazkem UPSALA, s.r.o. poskytnout věcné nebo jiné charakteristické plnění. S těmito VOP má zákazník možnost se seznámit před odesláním své objednávky, a je na ně dostatečně předem upozorněn. Zákazník podáním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

1.4. V případě odchylných ujednání v rámci uzavřené smlouvy mají ujednání v takových smlouvách před zněním těchto VOP přednost. Úprava práv a povinností stran provedená těmito VOP se na vztahy založené na základě uzavřené písemné smlouvy užije subsidiárně a použijí se v takovém případě pouze ta ustanovení, která nejsou odchylnou výslovnou úpravou stran vyloučena.

1.5. Práva a povinnosti neupravená uzavřenou smlouvou ani těmito VOP se ve zbytku řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.6. Zákazník je srozuměn s tím, že UPSALA, s.r.o. může jednostranně měnit tyto VOP. O tomto je UPSALA, s.r.o. povinna zákazníka informovat. Uvedené změny může UPSALA, s.r.o. provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a prodeje nového zboží nebo z důvodu změny podmínek na trhu. O změnách VOP bude zákazník předem informován z informačních materiálů nebo e-mailem. Pokud nebude zákazník souhlasit s provedenými změnami a jeho práva a povinnosti budou provedenou změnou dotčena podstatným způsobem, může tyto změny odmítnout a závazek z uzavřené smlouvy s UPSALA, s.r.o., u něhož nebylo dosud započato s plněním, z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi UPSALA, s.r.o., přičemž výpověď musí být v takovém případě doručena UPSALA, s.r.o. do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. Ukončit smlouvu však touto výpovědí nelze v případě, že zákazníkovi byly změny známy, již při uzavírání smlouvy s UPSALA, s.r.o.. Pokud zákazník výpověď v uvedené lhůtě nedoručí, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.

1.7. Tyto VOP se vztahují, jak na případy, kdy zákazník UPSALA, s.r.o. uzavírá s touto společností smlouvu prostřednictvím elektronického obchodu jako spotřebitel, ale také na případy, kdy zákazník UPSALA, s.r.o. je fyzickou či právnickou osobou a uzavírá smlouvu s touto společností v rámci své podnikatelské činnosti. V případě, že je zákazník právě fyzickou či právnickou osobou, jež uzavírá se UPSALA, s.r.o. smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, neaplikují se ta ustanovení těchto VOP, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy, o délce záruční doby a o uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

 


2. VYMEZENÍ POJMŮ


2.1. UPSALA, s.r.o.: se rozumí společnost UPSALA, s.r.o., IČ: 293 01 441, DIČ: CZ29301441, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72441 vedenou u Krajského soudu v Brně, která vystupuje v rámci obchodního vztahu se zákazníkem v pozici prodávajícího, zhotovitele nebo v jiném postavení s ohledem na poskytované plnění. 

2.2. Zákazník: je každá fyzická osoba či právnická osoba ať už v pozici podnikatele či v pozici spotřebitele, která uzavírá s UPSALA, s.r.o. smlouvu prostřednictvím elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. umístěného na adrese: www.wall1.cz.

2.3. Spotřebitel: je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání uzavírá smlouvu s UPSALA, s.r.o. nebo s ní jinak jedná. 

2.4. Podnikatel: je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími větami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v rámci své objednávky nebo v rámci smlouvy své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí ustanovení těchto VOP určena pro podnikatele. 

2.5. Zboží: se rozumí zboží, které je nabízené UPSALA, s.r.o. k prodeji v rámci jejího elektronického obchodu, a které je běžně skladem u UPSALA, s.r.o. nebo přímého dodavatele UPSALA, s.r.o. a není nijak dále zpracováváno ze strany UPSALA, s.r.o. před jeho dodáním zákazníkovi.

2.6. Dílo: se rozumí zhotovení určité věci dle požadavků Zákazníka, jejíž zhotovení nabízí UPSALA, s.r.o. v rámci jejího elektronického obchodu.

2.7. Smluvní vztah: je vztah založený mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem na základě uzavřené smlouvy, a to nejčastěji smlouvy kupní či smlouvy o dílo. 

2.8. Kupní smlouva: je uzavřena mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem v případě, že je předmětem plnění dle smlouvy dodání zboží Zákazníkovi, které je nabízeno UPSALA, s.r.o. prostřednictvím jejího elektronického obchodu a je běžně skladem u UPSALA, s.r.o. nebo přímého dodavatele UPSALA, s.r.o. a není nijak dále zpracováváno ze strany UPSALA, s.r.o. před jeho dodáním zákazníkovi.

2.9. Smlouva o dílo: je uzavřena mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem v případě, že je předmětem plnění zhotovení určité věci dle požadavků Zákazníka, jejíž zhotovení nabízí UPSALA, s.r.o. v rámci jejího elektronického obchodu, bez ohledu na to, zda předmětnou věc zhotovuje přímo UPSALA, s.r.o. nebo ji UPSALA, s.r.o. nechá vytvořit na zakázku nebo formou subdodávky u třetí osoby.

2.10. Objednávkový formulář: je dokument určený Zákazníkovi k závazné objednávce zboží nebo provedení díla u UPSALA, s.r.o., který je dostupný v rámci elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. umístěného na adrese: www.wall1.cz.. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží/ díle, množství, ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží či ceny díla a nákladů spojených s dodáním zboží/díla, o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/díla.

  


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET


3.1. Objednávku v elektronickém obchodě UPSALA, s.r.o. může provést neregistrovaný Zákazník, nebo registrovaný Zákazník za pomocí uživatelského účtu.

3.2. Na základě registrace Zákazníka provedené v rámci elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží či díla (dále jen jako „uživatelský účet“). 

3.3. Při registraci v rámci elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. a při objednávání zboží či díla je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží/díla jsou UPSALA, s.r.o. považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

3.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení UPSALA, s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

 

4. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 

4.1. Elektronický obchod UPSALA, s.r.o. obsahuje seznam zboží, které je skladem a které je nabízeno UPSALA, s.r.o., jako prodávající, k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, ale také seznam děl, jejíž zhotovení nabízí UPSALA, s.r.o., jako zhotovitel, a to včetně uvedení cen zhotovení takového díla. Ceny zboží či díla nabízeného UPSALA, s.r.o. prostřednictvím jejího elektronického obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží či zhotovení díla a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci elektronického obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost UPSALA, s.r.o. uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží či zhotovení díla umístěné v rámci elektronického obchodu jsou nezávazné a informativního charakteru a UPSALA, s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží či díla. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Elektronický obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží /díla. Ujednání o balení a dodání zboží / díla včetně cen za tyto služby je součástí kupní smlouvy / smlouvy o dílo. 

4.3. Pro objednání zboží/díla vyplní Zákazník objednávkový formulář v rámci elektronického obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • a. objednávaném zboží/díle (objednávané zboží/dílo „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku v rámci elektronického obchodu);
 • b. ceně objednávaného zboží/díla a případných nákladů spojených s balením a dodáním boží/díla;
 • c. způsobu úhrady kupní ceny zboží/ceny díla a nákladů spojených s dodáním;
 • d. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/díla
 • e. identifikační údaje Zákazníka – v rozsahu údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka: akademický titul, jméno, příjmení, firma, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, sídla, IČ, DIČ, a kontaktní údaje Zákazníka (osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem): e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, číslo telefonu;

(vše výše uvedené dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky UPSALA, s.r.o. je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník UPSALA, s.r.o. kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou UPSALA s.r.o. považovány za správné. UPSALA, s.r.o. po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v rámci jeho uživatelského účtu či v objednávce (dále jen jako „adresa elektronické pošty Zákazníka“).

4.5. UPSALA, s.r.o. je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, rozsah díla, výše kupní ceny/ceny díla, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

4.6. Příslušná kupní smlouva či smlouva o dílo mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena teprve dnem, kdy dojde ze strany UPSALA, s.r.o. k potvrzení (akceptaci) objednávky Zákazníka, a to prostřednictvím potvrzení zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka (dále jen také „akceptace“ nebo „potvrzení objednávky“). Příslušná smlouva není uzavřena v případě, že na objednávku Zákazníka není řádně ze strany UPSALA, s.r.o. reagováno, a pokud se tak nestane ani do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení objednávky UPSALA, s.r.o., pak se objednávka Zákazníka považuje za zaniklou. 

4.7. V případě, že Zákazník objednává zboží či dílo s individuálními parametry dle přání Zákazníka, které se nevyskytuje v běžné nabídce UPSALA, s.r.o., zašle UPSALA, s.r.o. Zákazníkovi nejdříve na adresu elektronické pošty Zákazníka návrh podoby tohoto zboží či díla včetně cenové nabídky (dále jen jako „vizualizace“). Příslušná kupní smlouva či smlouva o dílo je v tomto případě uzavřena okamžikem, kdy je UPSALA, s.r.o. doručeno oznámení Zákazníka, že s vizualizací souhlasí a tuto závazně objednává.

4.8. Zákazník bere na vědomí, že UPSALA, s.r.o. není povinna uzavřít jakoukoliv smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči UPSALA, s.r.o..

4.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

 

 

5. CENY, NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. Kupní cena nebo cena díla je Zákazníkovi stanovena výpočtem v rámci elektronického obchodu, nebo v rámci vizualizace spojené s cenovou nabídkou UPSALA, s.r.o. v písemné formě.

5.2. Kupní cena nebo cena díla a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy či smlouvy o dílo Zákazník uhradí UPSALA, s.r.o. bezhotovostně převodem na účet UPSALA, s.r.o. uvedený v potvrzení objednávky (dále jen jako „účet UPSALA, s.r.o.“) nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

5.3. Společně s kupní cenou či cenou díla je Zákazník povinen zaplatit UPSALA, s.r.o. také náklady spojené s dodáním zboží /díla ve smluvené výši. Není-li uvedenou výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou či cenou díla i náklady spojené s dodáním zboží /díla.

5.4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká UPSALA, s.r.o. v okamžiku odevzdání zboží Zákazníkovi. Nárok na zaplacení ceny za dílo vzniká UPSALA, s.r.o. provedením díla, tedy jeho dokončením a odevzdáním Zákazníkovi. 

5.5. UPSALA, s.r.o. je oprávněna požadovat po Zákazníkovi úhradu zálohy na kupní cenu či cenu za dílo až do výše 100% z ceny, kterou je Zákazník povinen uhradit. Zákazník v případě bezhotovostní platby je zavázán uhradit stanovenou zálohu na kupní cenu či cenu díla ve výši 100% do dne následujícího dni uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo. 

5.6. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu či cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby; variabilní symbol uvede UPSALA, s.r.o. v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu či cenu díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet UPSALA, s.r.o. pod správným variabilním symbolem. 

5.7. Případné slevy z kupní ceny či ceny díla poskytnuté UPSALA, s.r.o. Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží /dílo. 

5.8. Daňový doklad vystaví UPSALA, s.r.o. za podmínek stanovených právními předpisy Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny či ceny díla a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka, případně v listinné podobě společně se zbožím / dílem. UPSALA, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. 

5.9. V případě prodlení s úhradou kupní ceny či ceny za dílo je Zákazník povinen uhradit UPSALA, s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení kupní ceny či ceny za dílo. Uhrazením smluvní pokuty Zákazníkem není dotčeno právo UPSALA, s.r.o. na náhradu škody a rovněž není dotčena povinnost Zákazníka splnit závazky vyplývající ze závazkového vztahu uzavřeného mezi Zákazníkem a UPSALA, s.r.o..

5.10. V případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny či ceny za dílo delším jak pět (5) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, je UPSALA, s.r.o. vedle smluvní pokuty oprávněna pozastavit plnění svých povinností dle uzavřené smlouvy s tímto Zákazníkem, a to až do doby úplné úhrady dlužné částky ze strany Zákazníka. V případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny či ceny za dílo delším, jak deset (10) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, je UPSALA, s.r.o. vedle smluvní pokuty a právu na pozastavení plnění smlouvy ze strany UPSALA, s.r.o. také oprávněna od uzavřené smlouvy s tímto Zákazníkem odstoupit. V takovém případě bude Zákazník povinen nahradit UPSALA, s.r.o. veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé UPSALA, s.r.o..

5.11. Platební metody: dobírkou, převodem nebo přes platební bránu

 

6. DODACÍ PODMÍNKY

 

6.1. UPSALA, s.r.o. je povinna dodat zboží /dokončené dílo na sjednané místo plnění dle smlouvy uzavřené se Zákazníkem, tam mu umožnit nakládání se zbožím /dílem, a Zákazník je povinen v místě plnění zboží /dílo převzít, není-li stanoveno jinak, a takové převzetí zboží / díla potvrdit na předloženém dokladu, v opačném případě není UPSALA, s.r.o. ani pověřená osoba (dopravce) UPSALA, s.r.o. povinna zboží / dílo Zákazníkovi předat, a doprava se považuje za zmařenou z důvodu spočívajícího na straně Zákazníka.

6.2. Pokud má UPSALA, s.r.o. odeslat zboží / dílo Zákazníkovi (podnikateli), má se za to, že umožní nakládat se zbožím / dílem Zákazníkovi předáním zboží / díla prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka (podnikatele). V případě Zákazníka (spotřebitele) se má za to, že UPSALA, s.r.o. umožní nakládat se zbožím / předmětem díla Zákazníkovi (spotřebiteli) až, jakmile mu zboží / dílo bude dopravcem předáno. 

6.3. Způsob doručení zboží / díla si Zákazník vybírá z těchto možností:

 • a. zaslání na adresu určenou Zákazníkem v rámci České republiky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Česká pošta, s.p.;
 • b. osobní převzetí v provozovně UPSALA, s.r.o. na adrese UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno; převzetí v tomto místě lze uskutečnit ve všední dny od 9:00 do 17:30 hodin;
 • c. prostřednictvím smluvního dopravce DPD;
 • d. prostřednictvím Zásilkovny. 

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven odlišně od možností dle předchozího odstavce na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce.

6.5. V případě doručování zboží / díla prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Česká pošta, s.p. zasílá UPSALA, s.r.o. zboží / dílo na adresu určenou Zákazníkem, avšak pouze v rámci území České republiky.

6.6. Termín dodání je uveden u každého nabízeného zboží / díla, termíny dodání se mohou u jednotlivých zboží / děl lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. Přesný termín dodání zboží / díla je schopna UPSALA, s.r.o. sdělit Zákazníkovi až poté, co výrobce zboží / díla přijal požadavek UPSALA, s.r.o. na výrobu zboží / zhotovení díla a potvrdil termín expedice tohoto zboží / díla. V případě, že Zákazník objedná větší množství zboží / děl, nebo celkové množství objednaného zboží / děl přesáhne výrobní kapacitu, je UPSALA, s.r.o. oprávněna termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí Zákazníka písemně nebo telefonicky. 

6.7. Je-li Zákazník v prodlení s převzetím zboží / díla, je UPSALA, s.r.o. oprávněna poté, co Zákazníka prokazatelně upozornila e-mailem a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží / díla, po uplynutí této přiměřené lhůty odstoupit od uzavřené smlouvy se Zákazníkem a následně zboží / dílo vhodným způsobem prodat. Po dobu, kdy Zákazník uskladňoval nepřevzaté zboží / dílo u sebe, je oprávněn účtovat Zákazníkovi poplatek za uskladnění ve výši 20,-Kč za každý den jeho prodlení s převzetím zboží / díla. Náklady na uskladnění zboží / díla a náklady marného dodání zboží/díla Zákazníkovi z důvodu nedostatku součinnosti na straně Zákazníka v nezbytně nutné výši je UPSALA, s.r.o. oprávněna vůči Zákazníkovi započíst na výtěžek prodeje. 

6.8. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží / dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží / díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9. Při převzetí zboží / díla od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat zboží / dílo a neporušenost jejich obalů. V případě jakýchkoliv závad na obale zásilky je povinen Zákazník toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí brát zřetel. Zákazník je oprávněn bez zbytečného odkladu po provedení této prohlídky reklamovat u UPSALA, s.r.o. zjevné vady zboží / díla či jeho nekompletnost.

6.10. UPSALA, s.r.o. a provozovatel poštovních služeb nejsou povinni zboží / dílo Zákazníkovi vydat, dokud nezaplatí kupní cenu / cenu díla a případné náklady spojené s dodáním zboží / díla v plné výši.

6.11. UPSALA, s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží / dílu, a proto se Zákazník stane vlastníkem zboží / díla až úplným zaplacením kupní ceny / ceny díla. Nebezpečí škody na zboží / díle však na Zákazníka přechází již jeho převzetím. Tentýž následek má, nepřevezme-li Zákazník zboží / dílo, ač mu s ní UPSALA, s.r.o. umožnila nakládat. 

6.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží / díla mohu upravit zvláštní dodací podmínky UPSALA, s.r.o., jsou-li UPSALA, s.r.o. vydány.  

 

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1. UPSALA, s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní elektronického obchodu (včetně fotografií i nabízeného zboží / děl) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní elektronického obchodu.

7.3. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní elektronického obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní elektronického obchodu. Webové rozhraní elektronického obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků UPSALA, s.r.o., a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že barevné provedení nabízeného zboží / díla v rámci elektronického obchodu UPSALA, s.r.o. je pouze orientační. Odstín zboží / díla se může lišit vzhledem k nastavení monitoru PC, k samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy zboží / díla zobrazeného elektronickou cestou nemá Zákazník nárok.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že UPSALA, s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek elektronického obchodu nebo v důsledku užití webových stránek elektronického obchodu v rozporu s jejich určením.

7.6. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka plní UPSALA, s.r.o. vůči Zákazníkovi prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách elektronického obchodu UPSALA, s.r.o.. 

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy mezi Zákazníkem (spotřebitelem) a UPSALA, s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při vyřešení sporů mezi Zákazníkem (Spotřebitelem) a UPSALA, s.r.o. z uzavřené smlouvy.

7.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně Nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

7.9. UPSALA, s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží a k provádění díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu UPSALA, s.r.o. na úhradu ceny plnění provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky vůči UPSALA, s.r.o.. Zákazník není také oprávněn bez předchozího písemného souhlasu UPSALA, s.r.o. zadržet jakoukoliv část zboží či díla, ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s UPSALA, s.r.o..

 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti UPSALA, s.r.o. za vady, včetně záruční odpovědnosti UPSALA, s.r.o., se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

8.2. Není-li výslovným prohlášením UPSALA, s.r.o. poskytnuta záruka za jakost delší, a nejedná-li se o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, činí záruka za jakost 24 měsíců ode dne převzetí zboží / díla. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za prodané zboží / dílo. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží / díla Zákazníkem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen zboží / dílo převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně reklamované věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží / díla. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Práva z odpovědnosti za vady zboží / díla, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

8.3. Zboží / dílo je dodáváno Zákazníkovi ve standardní kvalitě, pokud není dohodnuto jinak. UPSALA, s.r.o. je povinna poskytnout zboží či dílo Zákazníkovi bez vad, přičemž za vadu zboží či díla se považuje poskytnutí zboží / díla v rozporu s uzavřenou smlouvou. Zboží / dílo je v souladu s uzavřenou smlouvou, pokud má zboží či dílo jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, UPSALA, s.r.o., výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží či dílo takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který UPSALA, s.r.o. pro použití věci uvádí, nebo pro který se zboží / dílo obvykle užívá. 

8.4. Za vadu se nepovažuje, pokud barevnost zboží / díla přesně neodpovídá barevnosti zboží / díla zobrazeného Zákazníkem pomocí výpočetní techniky skrze webového rozhraní elektronického obchodu. Drobné rozdíly mezi barevností zobrazení zboží / díla pomocí výpočetní techniky a skutečnou barevností zboží / díla jsou běžné. Zobrazení zboží/ díla přes webové rozhraní pomocí výpočetní techniky může způsobit oproti skutečné barevnosti zboží/ díla zkreslení v důsledku nastavení zobrazovacího zařízení, jakož i zařízení, kterým prodávající skutečnou podobu zboží/díla snímal.

8.5. Práva Zákazníka z vadného plnění tento uplatňuje u UPSALA, s.r.o. buď zasláním reklamovaného zboží /díla s požadovanými údaji prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny UPSALA, s.r.o. na adrese UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno, nebo osobním předáním reklamovaného zboží / díla s požadovanými údaji na adrese provozovny UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno. Zákazník je povinen zboží / dílo připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží / díla a je také povinen zboží / dílo označit dle jeho povahy (např. křehké, apod.). Nebezpečí škody na zboží / díle nese až do jejího doručení UPSALA, s.r.o. Zákazník. Zákazník je povinen vady reklamovat u UPSALA, s.r.o. neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdyby jím byly zjištěny. 

8.6. Za vytknuté vady (den přijetí reklamace) se považuje okamžik, kdy UPSALA, s.r.o. obdržela od Zákazníka reklamované zboží / dílo včetně všech jeho součástí s přesným popisem zjištěných vad, formulací nároku, který Zákazník v souvislosti s těmito vadami požaduje, identifikačními údaji reklamované zakázky a Zákazníka, originálem záručního listu, pokud mu byl vydán, kopií daňového dokladu nebo kopií dodacího listu. 

8.7. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k posouzení práv Zákazníka z vad nebo k odstranění vad, který je v místě pro Zákazníka bližším, uplatní Zákazník právo z vad zboží / díla u tohoto podnikatele.

8.8. Zákazník je oprávněn reklamovat zjevné vady zboží či díla neprodleně po vykonání včasné prohlídky v souladu s ustanoveními těchto VOP. V případě nereklamování zjevných vad po vykonání prohlídky zboží / díla či montáže právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká. 

8.9. UPSALA, s.r.o. nenese odpovědnost za vady způsobené na zboží / díle:

 • a. běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo poškozením způsobeným ze strany Zákazníka či nekvalifikovanou osobou;
 • b. vadnou montáží / aplikací ze strany Zákazníka;
 • c. při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze;
 • d. vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů;
 • e. v případě použití dílů a prostředků jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem;
 • f. poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. záplavy, požáry, krupobití, zemětřesení, apod.). 

8.10. UPSALA, s.r.o. je povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.11. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat v případě vady představující podstatné porušení uzavřené smlouvy, aby UPSALA, s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží / dílo uvedla do stavu odpovídajícího uzavřené smlouvě, a to dle požadavku Zákazníka buď výměnou zboží / díla, nebo jejich opravou; není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě vady, která představuje nepodstatné porušení uzavřené smlouvy je oprávněn Zákazník nárokovat vůči UPSALA, s.r.o. odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny / ceny díla.  Nezvolí-li si Zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas, tzn. v rámci lhůty pro uplatnění reklamace dle těchto VOP, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

8.12. UPSALA, s.r.o. vyřídí reklamaci vad do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení Zákazníkem UPSALA, s.r.o.. UPSALA, s.r.o. si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží / díla a oprávněnosti reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace může být ze strany UPSALA, s.r.o. v odůvodněných případech prodloužena. V případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou ceny, není UPSALA, s.r.o. povinna zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až do data úhrady ceny za celé plnění. UPSALA, s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit reklamovanou vadu v místě instalace, v případě, že ji nebude toto posouzení umožněno, je UPSALA, s.r.o. oprávněna reklamaci zamítnout. Zákazník bude vyrozuměn o vyřízení reklamace elektronicky na adresu elektronické pošty Zákazníka.

8.13. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní společnosti, případně den, kdy je vyřízena reklamace připravena pro Zákazníka k vyzvednutí v provozovně UPSALA, s.r.o.. Zákazník při uplatnění reklamace zvolí, zda si vyřízenou reklamaci vyzvedne osobně v provozovně UPSALA, s.r.o., nebo zda mu UPSALA, s.r.o. vyřízenou reklamaci zašle na určenou adresu v rámci České republiky. 

8.14. Zákazník je povinen vyzvednout si zboží / dílo nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se UPSALA, s.r.o. a Zákazník nedohodnou jinak. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit UPSALA, s.r.o. poplatek za uskladnění ve výši 20,-Kč za každý den jeho prodlení s vyzvednutím zboží / díla. Nevyzvedne-li si Zákazník zboží / dílo ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má UPSALA, s.r.o. právo toto zboží / dílo prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží / díla, vyplatí UPSALA, s.r.o. Zákazníkovi výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí Zákazník uplatnit u UPSALA, s.r.o..

8.15. U neoprávněné reklamace náleží UPSALA, s.r.o. náhrada účelně vynaložených nákladů. 

 

 

9. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

9.1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a UPSALA, s.r.o. vzniká na dobu určitou do doby splnění práv a povinností ze smluvního vztahu vyplývajících, pokud není výslovně dohodnuto jinak. 

9.2. Smluvní vztah zaniká a) splněním předmětu smluvního vztahu, b) zánikem jedné ze stran, c) dohodou stran, nebo d) odstoupením od smlouvy zejména v případech v rámci těchto VOP výslovně uvedených. 

9.3. UPSALA, s.r.o. je oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

 • a) vyjde najevo, že Zákazníkem poskytnuté údaje v objednávce, které byly podkladem pro uzavření smlouvy, jsou nesprávné nebo neúplné;
 • b) Zákazník je v prodlení s převzetím zboží/díla, a to i po uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty dle těchto VOP;
 • c) Zákazník je v prodlení s úhradou svých závazků vůči UPSALA, s.r.o. delším než třicet (30) kalendářních dnů po jejich splatnosti;
 • d) pokud UPSALA, s.r.o. není objektivně schopna z důvodů na straně třetích osob dodat Zákazníkovi zboží či provést dílo ve lhůtě přiměřené okolnostem.

9.4. Zákazník (spotřebitel) má právo v případech uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý k podnikání (tedy jde o tzv. distanční smlouvu) odstoupit od uzavřené smlouvy podle § 1829 odst.1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů, pokud není v rámci těchto VOP nebo v rámci občanského zákoníku uvedeno jinak anebo není toto právo vyloučeno. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

9.5. Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené se Zákazníkem (Spotřebitelem) je dostupný zde. Tento formulář Zákazník (spotřebitel) může dle své volby zaslat UPSALA s.r.o. písemně na adresu provozovny UPSALA, s.r.o. (Jakubská 121/1, 602 00, Brno) nebo prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty UPSALA, s.r.o. (tapety@wall1.cz). V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy je UPSALA, s.r.o. povinna vrátit Zákazníkovi (spotřebiteli) uhrazenou kupní cenu a Zákazník (spotřebitel) je povinen zaslat nebo předat zakoupené zboží UPSALA, s.r.o.. Zboží by mělo být vráceno UPSALA, s.r.o. nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník (spotřebitel). Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Zákazníka (spotřebitele), je UPSALA, s.r.o. oprávněna vůči Zákazníkovi (spotřebiteli) uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (a odečíst jej od částky, kterou má v této souvislosti vrátit Zákazníkovi (spotřebiteli).

9.6. V případě, že Zákazník (spotřebitel) odstoupí od uzavřené kupní smlouvy dle odst. 9.4. VOP, ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Zákazníkem (spotřebitelem) je UPSALA, s.r.o. oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, a to zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je odstoupení od smlouvy neúčinné. Je-li odstoupení od uzavřené smlouvy neúčinné dle předchozí věty, informuje o tom UPSALA, s.r.o. Zákazníka s uvedením důvodu, proč považuje odstoupení za neúčinné a zašle Zákazníkovi zboží, to vše do 5 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro přezkoumání vráceného zboží. 

9.7. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy dle odst. 9.4. VOP vrátí UPSALA, s.r.o. Zákazníkovi (spotřebiteli) plnění jím poskytnuté do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle těchto VOP, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem (spotřebitelem) nebo prostřednictvím složenky poukázané na jméno a adresu Zákazníka (spotřebitele) . UPSALA, s.r.o. má právo oproti pohledávce Zákazníka na vydání jím poskytnutého plnění započíst náklady, které byly vynaloženy ze strany UPSALA, s.r.o. v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména náklady spojené s dodáním zboží). Při vrácení plnění poskytnutého Zákazníkem složenkou bude z vráceného plnění navíc odečtena částka odpovídající příslušnému poplatku účtovanému Českou poštou, s.p. za tuto službu. UPSALA, s.r.o. je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkovi již při vrácení zboží Zákazníkem. O této skutečnosti je povinen Zákazník podepsat potvrzení.

9.8. Zákazník (spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku zejména v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka (spotřebitele) nebo pro jeho osobu. Zákazník (spotřebitel) bere rovněž na vědomí, že za zboží upravené na přání Zákazníka (spotřebitele) nebo pro jeho potřebu se považuje i Zákazníkem (spotřebitelem) objednané zboží mimo běžnou nabídku UPSALA, s.r.o. s individuálními parametry dle přání Zákazníka (spotřebitele). Zákazník (spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy o dílo (smlouvy o poskytnutí služby) uzavřené dle těchto VOP mezi Zákazníkem (spotřebitelem) a UPSALA, s.r.o. jestliže dílo bylo provedeno před uplynutím lhůty pro odstoupení stanovené v rámci § 1829 občanského zákoníku. Zákazník (spotřebitel) potvrzuje, že mu toto omezení práva na odstoupení bylo známo před uzavřením vlastní smlouvy s UPSALA, s.r.o.. Zákazník (spotřebitel) souhlasí s tím a výslovně žádá, aby UPSALA, s.r.o. začala s plněním své povinnosti provést dílo bez ohledu na lhůtu pro odstoupení od smlouvy o dílo.

9.9. Odstoupením od smlouvy ani jiným způsobem ukončení smlouvy uzavřené mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem však nezanikají a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení, c) peněžité pohledávky UPSALA, s.r.o. za Zákazníkem vzniklé na základě či v souvislosti se smlouvou, d) ustanovení o limitaci náhrady škody, e) ujednání o volbě práva a řešení sporů, e) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od smlouvy f) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy.

9.10. Je-li společně se zbožím / dílem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi UPSALA, s.r.o. a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy/smlouvy o dílo Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím/ dílem UPSALA, s.r.o. vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

10. DORUČOVÁNÍ

  

10.1. Nedohodnou-li si smluvní strany jinak, veškerá korespondence související s uzavřenou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; volba způsobu doručení je na odesílateli korespondence.

10.2. Adresa pro doručování korespondence v listinné podobě Zákazníka je fakturační adresa uvedená v uživatelském rozhraní elektronického obchodu či v objednávce; nedaří-li se UPSALA, s.r.o. doručovat listinnou korespondenci na tuto adresu, je oprávněn doručovat na kteroukoliv jinou adresu Zákazníka. Korespondence v elektronické podobě je Zákazníkovi doručována na adresu elektronické pošty Zákazníka.

10.3. Adresy pro doručování korespondence v listinné podobě a elektronické podobě UPSALA, s.r.o. jsou uvedeny v kontaktních údajích UPSALA, s.r.o. v závěrečných ustanoveních těchto VOP (adresa pro doručování; adresa elektronické pošty). 

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Právní vztah vzniklý na základě kupní smlouvy či smlouvy o dílo, jakož i právní vztahy s tímto související (právní vztahy zajištění, náhrada škody, bezdůvodné obohacení) se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K rozhodování sporů mezi prodávajícím a kupujícím z těchto právních vztahů jsou pravomocné a příslušné soudy České republiky.

11.2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Uzavřené smlouvy včetně těchto VOP jsou archivovány UPSALA, s.r.o. v elektronické i písemné podobě a nejsou přístupné.

11.4. Kontaktní údaje UPSALA, s.r.o.:

adresa pro doručování: UPSALA, s.r.o., Brno, Jakubská 121/1, PSČ: 602 00;

adresa elektronické pošty: tapety@wall1.cz

telefon: +420 604 924 084.

11.5. Tyto VOP jsou účinné ode dne 13. září 2019.

 

za společnost UPSALA, s.r.o.
Tomáš Zahradníček, jednatel

Zpět do obchodu