Obchodní podmínky

smluv uzavíraných přes elektronický obchod na internetové adrese wall1.cz, provozovaný obchodní společností UPSALA, s.r.o., identifikační číslo: 29301441, DIČ: CZ29301441, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72441 vedenou u Krajského soudu v Brně.Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi obchodní společností UPSALA, s.r.o., identifi kační číslo: 29301441, DIČ: CZ29301441, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 72441 vedenou u Krajského soudu v Brně, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“; prodávající a kupující společně dále též „smluvní strany“) prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Elektronický obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.wall1.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.wall1.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v účinném znění. Obchodní podmínky se rovněž nevztahují na případy, kdy právnická osoba, která je státem nebo subjektem územní nebo zájmové samosprávy a má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v souvislosti se zabezpečováním veřejných potřeb.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 


I. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ujednání o balení a dodání zboží včetně cen za tyto služby je součástí kupní smlouvy.

8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • b. ceně objednávaného zboží a případných nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady spojené s dodáním“);
 • c. způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním;
 • d. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).

9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „adresa elektronické pošty kupujícího“).

10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

11. Smluvní vztah koupě mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zásadně doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále také „akceptace“ nebo „potvrzení objednávky“).

12. V případě, že kupující objednává zboží s individuálními parametry dle přání kupujícího, které se nevyskytuje v běžném katalogu prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu nejdříve na adresu elektronické pošty kupujícího návrh podoby tohoto zboží (dále jen „vizualizace“). Smluvní vztah koupě je v tomto případě uzavřen okamžikem, kdy je prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího, že s vizualizací souhlasí.

13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. 

 

 

II. CENA ZA ZBOŽÍ A NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

15. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

 • a. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno; platbu v tomto místě lze uskutečnit ve všední dny od 9:00 do 17:30 hodin;
 • b. v hotovosti dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • c. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“).
 • d. kartou TEXT

16. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

17. V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího či dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná den následující ode dne uzavření kupní smlouvy.

18. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby; variabilní symbol uvede prodávající v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

19. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Toto oprávnění se vztahuje mimo jiné na případy, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 10. obchodních podmínek), nebo kdy kupujícím je osobou, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu (odst. 13. obchodních podmínek).

20. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží.

21. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v listinné podobě společně se zbožím.

 

 

III. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

22. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho potřebu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Kupující bere rovněž na vědomí, že za zboží upravené na přání kupujícího nebo pro jeho potřebu se považuje i kupujícím objednané zboží mimo běžný katalog prodávajícího s individuálními parametry dle přání kupujícího.

23. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu provozovny prodávajícího UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno.

24. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 23. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

25. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 24. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je odstoupení od smlouvy neúčinné (pokud kupující nesdělí prodávajícímu opak – srov. odst. 27. obchodních podmínek). Je-li odstoupení od smlouvy neúčinné dle předchozí věty, informuje o tom prodávající kupujícího s uvedením důvodu, proč považuje odstoupení za neúčinné a zašle kupujícímu zboží, to vše do 5 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro přezkoumání vráceného zboží.

26. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 23. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění jím poskytnuté do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 25 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení 5 od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo prostřednictvím složenky poukázané na jméno a adresu kupujícího. Prodávající má právo oproti pohledávce kupujícího na vydání jím poskytnutého plnění započíst náklady, které vynaložil v souvislosti s kupní smlouvou (zejména náklady spojené s dodáním zboží). Při vrácení plnění poskytnutého kupujícím složenkou bude z vráceného plnění navíc odečtena částka odpovídající příslušnému poplatku účtovanému Českou poštou za tuto službu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. O této skutečnosti je povinen kupující podepsat potvrzení.

27. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozené, opotřebené či částečně spotřebované a prodávající vrácení tohoto zboží akceptuje (odstoupení od smlouvy považuje za účinné), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

28. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit; forma odstoupení se řídí přiměření ustanovením odst. 23. obchodních podmínek. To neplatí, pokud si kupující objednal zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho potřebu, případně zboží mimo běžný katalog prodávajícího vyrobené na objednávku kupujícího s individuálními parametry dle přání kupujícího. V případě odstoupení dle první věty tohoto odstavce vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně složenkou. Oproti právu kupujícího na vrácení kupní ceny může prodávající jednostranně započítat veškeré své vynaložené náklady spojené s dosavadním plněním jeho části závazku.

29. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

30. Není-li v konkrétním případě kupujícímu dána možnost v souladu s obchodními podmínkami nebo právním řádem odstoupit od smlouvy, nevylučuje to možnost zrušit smlouvu dohodou uzavřenou mezi stranami.  

 

 

IV. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

31. Způsob doručení zboží si vybírá kupující z těchto možností:

 • a. zaslání na adresu určenou kupujícím v rámci České republiky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Česká pošta, s.p.;
 • b. osobní převzetí v provozovně prodávajícího na adrese UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno; převzetí v tomto místě lze uskutečnit ve všední dny od 9:00 do 17:30 hodin;
 • c. DPD text
 • d. Zásilkovna text

32. V případě, že je způsob dopravy smluven odlišně od možností dle předchozího odstavce na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce.

33. V případě doručování zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Česká pošta, s.p. zasílá prodávající zboží na adresu určenou kupujícím, avšak pouze v rámci území České republiky. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

34. Zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb prodávající odesílá:

35. do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byla na účet připsána kupní cena a úhrada za případné náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li kupní cena a úhrada za náklady spojené s dodáním zboží placeny převodem na účet prodávajícího;

 • a. do 5 pracovních dní ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, jsou-li kupní cena a úhrada za náklady spojené s dodáním zboží placeny dobírkou.

36. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

37. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

38. Pokud si kupující přebírá zboží v některé z provozoven prodávajícího, je zboží připraveno k vyzvednutí v příslušné provozovně:

 • a. do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byla na účet připsána kupní cena a úhrada za případné náklady spojené se zabalením zboží, jsou-li kupní cena a úhrada za náklady spojené se zabalením zboží placeny převodem na účet prodávajícího;
 • b. do 5 pracovních dní ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, jsou-li kupní cena a úhrada za náklady spojené se zabalením zboží placeny hotově v provozovně prodávajícího.

39. Prodávající a provozovatel poštovních služeb nejsou povinni zboží kupujícímu zboží vydat, dokud nezaplatí kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží v plné výši.

40. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 

41. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

42. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

43. Za vadu se nepovažuje, pokud barevnost zboží přesně neodpovídá barevnosti zboží zobrazeného kupujícím pomocí výpočetní techniky skrze webové rozhraní; drobné rozdíly mezi barevností zobrazení zboží pomocí výpočetní techniky a skutečnou barevností zboží jsou běžné. Zobrazení zboží přes webové rozhraní pomocí výpočetní techniky může způsobit oproti skutečné barevnosti zboží zkreslení v důsledku nastavení zobrazovacího zařízení, jakož i zařízení, kterým prodávající skutečnou podobu zboží snímal.

44. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

45. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za prodávanou věc. Není-li tam uvedena, je stanovena zákonem a činí 24 měsíců u spotřebního zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet od převzetí prodávané věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

46. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující buď zasláním reklamovaného zboží s požadovanými údaji prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do provozovny prodávajícího na adrese UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno, nebo osobním předáním reklamovaného zboží s požadovanými údaji na adrese jeho provozovny UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno.

47. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k posouzení práv prodávajícího z vad nebo k odstranění vad, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo z vad zboží u tohoto podnikatele.

48. Za vytknutí vady (den přijetí reklamace) se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží (všech jeho součástí) s přesným popisem vady, formulací nároku, který kupující v souvislosti s vadou zboží požaduje, identifikačními údaji kupujícího, originálem záručního listu, pokud mu byl vydán, kopií daňového dokladu nebo kopií dodacího listu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující.

49. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

50. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

51. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě, případně den, kdy je vyřízená reklamace připravena pro prodávajícího k vyzvednutí v provozovně prodávajícího. Kupující při uplatnění reklamace zvolí, zda si vyřízenou reklamaci vyzvedne osobně v provozovně prodávajícího, nebo zda mu prodávající vyřízenou reklamaci zašle na určenou adresu v rámci České republiky.

52. Kupující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Neučiní-li tak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč za každý den jeho prodlení s vyzvednutím věci.

53. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

54. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

55. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. 

 

 

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

56. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

57. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografi í nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

58. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

59. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

60. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

 

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

61. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

62. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifi kační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

63. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

64. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

65. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

66. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

67. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

68. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 65. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhovíli prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

69. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

 

VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

70. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

71. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

 

IX. DORUČOVÁNÍ

 

72. Nedohodnou-li si smluvní strany jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; volba způsobu doručení je na odesílateli korespondence.

73. Adresa pro doručování korespondence v listinné podobě kupujícímu je fakturační adresa uvedená v uživatelském rozhraní či v objednávce; nedaří-li se prodávajícímu doručovat listinnou korespondenci na tuto adresu, je oprávněn doručovat na kteroukoliv jinou adresu kupujícího. Korespondence v elektronické podobě je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty kupujícího.

74. Adresy pro doručování korespondence v listinné podobě a elektronické podobě prodávajícímu jsou uvedeny v kontaktních údajích prodávajícího v závěrečných ustanoveních obchodních podmínek (adresa pro doručování; adresa elektronické pošty prodávajícího). 

 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

75. Právní vztah koupě, vzniklý na základě kupní smlouvy, jakož i právní vztahy s touto koupí související (právní vztahy zajištění, náhrada škody, bezdůvodné obohacení) se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K rozhodování sporů mezi prodávajícím a kupujícím z těchto právních vztahů jsou pravomocné soudy České republiky.

76. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Znění obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem následujícím po jejich zveřejnění na webové stránce, nevyplývá-li z ustanovení na webové stránce nebo obchodních podmínek samotných, že mají nabýt účinnosti později. Právní vztahy smluvních stran se řídí obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření smlouvy.

77. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

78. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Právní úkon, kterým se mění nebo zaniká právní vztah upravený těmito obchodními podmínkami, je třeba učinit v písemné formě.

79. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

80. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: UPSALA, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno;
adresa elektronické pošty: tapety@wall1.cz 
telefon: +420 604 924 084

81. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2013